De laatste vacatures en nieuws over werken in de zorgsector, rechtstreeks van de zorginstellingen.

woensdag 18 juli 2018

Nieuwe vacatures UMCG

Vacatures per e-mail


Geachte abonnee,
Op uw verzoek stuurt het UMCG u vacatures toe. U ontvangt hierbij de meest recente vacatures.

Sluitingsdatum: 05 augustus 2018
Medewerker P&O (0,5 fte/18 u. p.w)

Je bent verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van P&O beleid, alle relevante werkprocessen en denkt mee hoe we deze verder kunnen optimaliseren Je bent het eerste aanspreekpunt voor management en medewerkers en helpt hen verder of zorgt ervoor dat hun vraag bij de juiste persoon terecht komt Je draagt zorg voor correcte en tijdige uitvoering van de personeelsadministratie en levert op verzoek managementinformatie aan Je ondersteunt bij het werving- en selectieproces

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Managementondersteuning/Paginas/Medewerker_PO_05_fte18_u_pw.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juli+2018

Sluitingsdatum: 05 augustus 2018
Windows serverbeheerder A (18-36 uur)

Een belangrijk onderdeel van je functie is het oplossen van incidenten en het uitzoeken van ICT problemen op het gebied van servers. Daarnaast voer je wijzigingen uit binnen de server infrastructuur van het UMCG. Je werkt nauw samen met de andere teamleden en teams/onderdelen binnen de MIT organisatie. Als beheerder zorg je dat dagelijks alle ICT systemen gezond zijn en blijven. Je zorgt dat de kwaliteit van werkinstructies zodanig wordt, dat andere collega's deze moeiteloos kunnen gebruiken. Je ziet structurele oplossingen achter incidenten en weet dit samen met collega's procesmatig aan te pakken. Je adviseert over optimaliseren van beheertaken. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig oplossen van incidenten en hebt contact met verplegers, artsen, onderzoekers, etc. over de geboden oplossing. Als beheerder lever je kennis en ervaring voor het maken van technische ontwerpen zodat de beheerlast geminimaliseerd blijft. Samen met de teamleden realiseer je technische ontwerpen binnen de bestaande en nieuwe (architectuur- en beheer)kaders. Je werkt documentatie bij en voert technische systeemtesten uit van bestaande en nieuwe infrastructuurtoepassingen. Je zorgt dat de diverse infrastructuur diensten aantoonbaar stabiel functioneren. Je bent verantwoordelijk voor het meenemen van je directe collega's in nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor het UMCG. Je draagt zorg voor de volledigheid en kwaliteit van de ICT registratiesystemen zoals CMDB en monitor systemen. Je denkt mee met nieuwe technische ontwerpen en samen met de engineers realiseer je deze ontwerpen voor onze klanten. Samen met je collega engineers en solution architect denk je mee met oplossingsrichtingen en haalbaarheid van die oplossingen. Als laatste zorg je samen met je collega's voor het LifeCycle beheer van de infrastructuur diensten en ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en in stand houden van de infrastructuur conform de LowLevelDesigns.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Managementondersteuning/Paginas/ICT_systeembeheer_A_Windows_serverbeheer_18-36_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juli+2018

Sluitingsdatum: 05 augustus 2018
Solution-Architect infrastructuur

Een belangrijk onderdeel van je functie is het stimuleren van een nauwe samenwerking met de andere teams/onderdelen. Als solution-architect draag je met een sturende, inspirerende en veranderingsgezinde wijze bij aan de invulling van het werken onder architectuur. Je bent in staat om draagvlak te creëren bij je collega's en het management, en adviseer je hen over verschillende oplossingsscenario's. Je bent verantwoordelijk voor het tot stand komen van ontwerpen, onderhoud en ontwikkeling van beleid, principes, richtlijnen, kaders, standaarden en high levels designs voor te realiseren/implementeren toekomstbestendige en beheersbare ICT-oplossingen. Je adviseert over de totstandkoming van de Enterprise Architectuur kaders waarbinnen de ontwerpen moeten passen. Samen met je collega's verzorg jij de advisering m.b.t. operationalisatie en implementatie van ICT-oplossingen. Je toetst en evalueert de oplossingen aan de vastgestelde ICT-(solution) architectuur. Daarnaast borg je het vastleggen en bewaken van samenhang en integratie tussen applicaties, data en (beschikbare/noodzakelijke) infrastructuur (functionele fit) door standaarden voor applicatie-, data- en infra-architectuur. Je stuurt op aantoonbaar kostenefficiënt functioneren van de diverse infrastructuurdiensten. Je bent verantwoordelijk voor het meenemen van je directe collega's in nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor het UMCG. Je coördineert de nieuwe ontwikkelingen rondom het gebruik van diensten en legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft de voortgang en kwaliteit van die ontwikkelwerkzaamheden. Samen met de enterprise architecten, engineers en klanten denk je mee met oplossingsrichtingen en haalbaarheid van die oplossingen. Als laatste zorg je samen met je collega's voor het LifeCycle beheer van de infrastructuur diensten en ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en in stand houden van de infrastructuur conform de Low Level Designs. Je legt in dat kader verantwoording af en rapporteert aan de verantwoordelijk manager van het managementteam van MIT.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Managementondersteuning/Paginas/Solution-Architect_infrastructuur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juli+2018

Sluitingsdatum: 02 september 2018
Gipsverbandmeester (24-32 uur)http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Paramedisch_personeel/Paginas/Gipsverbandmeester_24-32_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juli+2018

Sluitingsdatum: 26 augustus 2018
Longfunctieanalist, Centraal Inspanningslaboratorium, CvR Beatrixoord (24 uur)

Je verricht alle voorkomende inspanningsonderzoeken, samen met een arts, verpleegkundig specialist, physician assistant of collega longfunctieanalist. Je onderzoekt slaapstudies. Je doet alle voorkomende longfunctieonderzoeken. Je bent verantwoordelijk voor de verslaglegging en administratieve verwerking van de onderzoeken. Je levert een bijdrage aan het team en het continue verbeteren van de zorg aan onze patiënten, door jezelf te zijn, je kennis te delen en mee te denken in projecten.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Paramedisch_personeel/Paginas/Longfunctieanalist_Centraal_Inspanningslaboratorium_CvR_Beatrixoord__24_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juli+2018

Sluitingsdatum: 25 juli 2018
AIOS Kindergeneeskunde (startdatum vanaf 1 januari 2019)

Een kinderarts is een specialist die getraind is in het diagnosticeren en behandelen van een grote verscheidenheid aan kinderziekten. Dit gebeurt op basis van gedegen kennis van de normale groei en ontwikkeling, en aan de hand van een breed scala aan klinische aandoeningen die de arts tegenkomt bij zuigelingen, kinderen en adolescenten. De opleiding tot kinderarts in het Beatrix Kinderziekenhuis is erop gericht om artsen in vijf jaar tot een dergelijke specialist op te leiden. De opbouw van de opleiding bestaat uit een basisblok van vier jaar en in het vijfde jaar een differentiatie. Als onderdeel van de basisopleiding wordt een stage van 12-21 maanden toegewezen in een van de samenwerkende algemene opleidingsziekenhuizen in de opleidingsregio Noordoost-Nederland en (optioneel) Curaçao. In de differentiatiefase kan een keuze worden gemaakt voor stages in deelspecialismen, de wetenschap, of de algemene praktijk. De opleiding tot kinderarts in het UMCG voldoet aan de eisen die door het Centraal College Medische Opleidingen zijn geformuleerd. Binnen het UMCG bestaan subsidiemogelijkheden voor gepromoveerde artsen in opleiding tot specialist om de onderzoeksexpertise verder te ontwikkelen tijdens de opleiding (onder andere Mandema stipendium). Het Beatrix Kinderziekenhuis biedt een moderne, intensieve werkomgeving en opleiding, met onderwijs op de werkplek, gerelateerd aan activiteiten in het dagelijkse werk. Daarnaast wordt lokaal, regionaal en landelijk cursorisch onderwijs aangeboden, zodat voldoende diepgang en breedte aan de orde kan komen. AIOS krijgen frequent en gestructureerd feedback van de (professionele) omgeving. Soms expliciet bijvoorbeeld door observatie, soms impliciet, op basis van informatie van derden of op basis van schriftelijke verslaglegging. De kinderarts dient aan het einde van zijn opleiding te beschikken over competenties die vastgelegd zijn in de zogenaamde CANMEDS rollen. Deze rollen zijn medisch handelen, communicatie, samenwerking, professionaliteit, organisatie, maatschappelijk handelen en kennis en wetenschap. Bij de selectie van de kandidaten wordt rekening gehouden met de al aanwezige competenties en/of de mogelijkheid om deze competenties te ontwikkelen tot het vereiste niveau. Er zijn opleidingsplaatsen beschikbaar met startdatum vanaf 1 januari 2019.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Medischwetenschappelijk_personeel/Paginas/AIOS_Kindergeneeskunde_startdatum_vanaf_1_januari_2019.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juli+2018

Sluitingsdatum: 16 september 2018
ANIOS Spoedeisende Hulp

U bent samen met de SEH-arts primair verantwoordelijk voor alle niet-verwezen patiënten en u bent betrokken bij de opvang van alle ABCDE instabiele patiënten op de SEH. U bent actief betrokken bij de multidisciplinaire opvang van patiënten. U ziet patiënten voor diverse specialismen onder diens supervisie.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Medischwetenschappelijk_personeel/Paginas/ANIOS_Spoedeisende_Hulp.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juli+2018

Sluitingsdatum: 05 augustus 2018
Transplantatiecoördinator Chirurgie

Als transplantatiecoördinator coördineer en organiseer je onderdelen van de orgaandonatie procedure in de regio Noord-Nederland. werk je in een team van tien transplantatiecoördinatoren die samen verantwoordelijk zijn voor een 24-uurs bereikbaarheid voor coördinatie van de IC-fase en de OK-fase van de donatieprocedure. geef je incidenteel voorlichting over donatie en transplantatie. werk je mee aan nieuwe ontwikkelingen ten behoeve van orgaandonatie procedures. Zowel in het UMCG als op landelijk niveau.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Medischwetenschappelijk_personeel/Paginas/Transplantatiecoördinator_Chirurgie.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juli+2018

Sluitingsdatum: 29 juli 2018
Verpleegkundige Interne Geneeskunde / Longziekten (24-28 uur)

Je bent verantwoordelijk voor het totale zorgproces rondom de aan jou toegewezen patiënten. Je speelt een belangrijke rol in de uitvoering , de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Je stelt de zorgvraag vast, plant en organiseert de benodigde zorg op korte en lange termijn. Je stemt de zorg af met de verschillende disciplines. Je neemt actief deel aan overlegmomenten en aandachtsgebied vanuit het VMS. Je begeleidt in voorkomende gevallen leerlingen en stagiairs.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Verpleegkundig_personeel/Paginas/Verpleegkundige_Interne_Geneeskunde__Longziekten_24-28_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juli+2018

Sluitingsdatum: 02 september 2018
(Senior) verpleegkundige Orthopedie - Plastische Chirurgie (24-36 uur)http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Verpleegkundig_personeel/Paginas/Senior_verpleegkundige_Orthopedie_-_Plastische_Chirurgie_24-36_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juli+2018

Sluitingsdatum: 03 september 2018
Physician Assistant of Verpleegkundig Specialist Cardiologie (28-36 uur)

Je verleent, onder supervisie van een medisch specialist, zelfstandig specialistische, geprotocolleerde medische zorg aan cardiologische patiënten binnen de zorgpaden die de patiënt doorloopt. Je werkt in nauw contact samen met de medisch specialisten. Je geeft functionele aanwijzingen aan verpleegkundigen e.a. zorgprofessionals die werkzaam zijn op de diverse eenheden van het Thoraxcentrum. Je ontwikkelt, coördineert en initieert beleid vanuit de eigen specifieke deskundigheid.

http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Externe_vacatures/Verpleegkundig_personeel/Paginas/Physician_Assistant_of_Verpleegkundig_Specialist_Cardiologie_28-36_uur.aspx?nieuwsbriefType=Vacature&nieuwsbriefTitel=Vacatures+per+e-mail+18+juli+2018
Op www.werken.umcg.nl kunt u alle vacatures raadplegen. Ook vindt u hier algemene informatie over het medisch centrum. Bijvoorbeeld over de missie, de kerntaken en de geschiedenis, u vindt er feiten en cijfers, jaarverslagen enzovoort. Voor patiënten, bezoekers, professionals, studenten en kinderen is er informatie op maat. Wilt u uw abonneegegevens wijzigen of uw abonnement opzeggen, surf dan naar http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Paginas/Afmelden.aspx
Dit e-mailbericht is automatisch gegenereerd. U kunt het daarom niet beantwoorden.
U kunt deze nieuwsbrief ook online bekijken op http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Vacatures/Vacatures_per_email/Online/Paginas/Uitgave_18_juli_2018.aspx.

Vacature: Verpleegkundige Hematologie

 
Verpleegkundige Hematologie
Het specialisme Hematologie is enorm in ontwikkeling en maakt een grote groei door. Daarom zijn we op zoek naar jou! Als verpleegkundige Hematologie houd jij je bezig met de complexe zorg voor...
Lees verder

Verpleegkundige medium care (MC)
De patiënten op de medium care (MC) zijn behoorlijk ziek. Een of meerdere vitale functies van de patiënt worden bedreigd of zijn verstoord. Samen met jouw collega's observeer,...
Lees verder

Kinderverpleegkundige in opleiding
Na een inwerkperiode ga je aan de slag op een van de verpleegafdelingen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Je wordt dagelijks begeleid door een ervaren kinderverpleegkundige bij wie je...
Lees verder

Algemeen verpleegkundige (Werkwinkel)
Als verpleegkundige van de Werkwinkel krijg je een contract voor een vast aantal uren per maand in onze flexpool. Je vindt het leuk om flexibel te werken. Je richt je eigen leven in en daarbij...
Lees verder

Vacature Longfunctieanalist, Centraal Inspanningslaboratorium, CvR Beatrixoord (24 uur)

Longfunctieanalist, Centraal Inspanningslaboratorium, CvR Beatrixoord (24 uur)
Universitair Medisch Centrum Groningen / Locatie : Groningen
Lees verder

Solution-Architect infrastructuur
Universitair Medisch Centrum Groningen / Locatie : Groningen
Lees verder

Hoofd Mammacentrum
Treant Zorggroep / Locatie : ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen
Lees verder

Arts medische keuringen | 24 – 40 uur p/w | Utrecht
TMI / Locatie : Utrecht
Lees verder

Huisarts regio Breda
TMI / Locatie : Breda
Lees verder

Vacature Psychiater expertisecentrum Gelderland

Psychiater expertisecentrum Gelderland
BKV Groep / Locatie : Zutphen
Lees verder

Anios spoedeisende hulp diensten 1 en 14 juli
BKV Groep / Locatie : Heel Nederland
Lees verder

Anios psychiatrie topklinisch centrum Tilburg
BKV Groep / Locatie : Breda
Lees verder

Arts medische keuringen | 24 – 40 uur p/w | Utrecht
TMI / Locatie : Utrecht
Lees verder

Huisarts regio Breda
TMI / Locatie : Breda
Lees verder

Specialist Ouderengeneeskunde
Amstelring / Locatie : Uithoorn
Lees verder

Vacature Diëtist | 32-36 uur p/w | Utrecht

Diëtist | 32-36 uur p/w | Utrecht
TMI / Locatie : Houten
Lees verder

Teammanager polikliniek Interne geneeskunde/Geriatrie/Maag Darm Leverziekten
Meander Medisch Centrum / Locatie : Amersfoort
Lees verder

Neuroverpleegkundige
Erasmus MC / Locatie : Rotterdam
Lees verder

Transplantatiecoördinator Chirurgie
Universitair Medisch Centrum Groningen / Locatie : Groningen
Lees verder

Verpleegkundige Maag-, Darm-, Leverziekten
OLVG / Locatie : Noord-Holland
Lees verder

Vacature Allround Cytologisch Analist 24-32 uur p/w, Nieuwegein

 
Allround Cytologisch Analist 24-32 uur p/w, Nieuwegein
St. Antonius Ziekenhuis / Locatie : Nieuwegein
Lees verder

Manager Behandeling
Trajectum via Zorg Management Groep / Locatie : Boschoord
Lees verder

SEH-arts KNMG
Laurentius ziekenhuis Roermond / Locatie : Roermond
Lees verder

Adjunct Directeur
Robuust / Locatie : Eindhoven
Lees verder

Vacature Manager behandeling

 
Manager behandeling
"Gedragswetenschappers met leidinggevende ervaring gezocht met focus op ontwikkeling en professionalisering" Begeleid en faciliteer jij met jouw kennis, ervaring en ontwikkelkracht...
Lees verder

Teammanager polikliniek Interne geneeskunde/Geriatrie/Maag Darm Leverziekten
Teammanager polikliniek Interne geneeskunde/Geriatrie/Maag Darm Leverziekten 36 uur per week Bedrijfsinformatie Binnen ons ziekenhuis werken vele disciplines samen onder het motto...
Lees verder

Manager Behandeling
"Gedragswetenschappers met leidinggevende ervaring gezocht met focus op ontwikkeling en professionalisering" Begeleid en faciliteer jij met jouw kennis, ervaring en...
Lees verder

Adjunct Directeur
Als Adjunct-Directeur ben je de bedrijfseconomisch expert die in de directie de organisatie meestuurt en een belangrijke rol speelt in het beheersen van de interne bedrijfsprocessen. Bedrijf...
Lees verder

Vacature Windows serverbeheerder A (18-36 uur)

Windows serverbeheerder A (18-36 uur)
Universitair Medisch Centrum Groningen / Locatie : Groningen
Lees verder

Psychiater expertisecentrum Gelderland
BKV Groep / Locatie : Zutphen
Lees verder

Anios spoedeisende hulp diensten 1 en 14 juli
BKV Groep / Locatie : Heel Nederland
Lees verder

Verpleegkundig specialist / regiebehandelaar
BKV Groep / Locatie : Capelle aan den ijssel
Lees verder

Anios psychiatrie topklinisch centrum Tilburg
BKV Groep / Locatie : Breda
Lees verder

Vacature Verpleegkundige Hematologie

 
Verpleegkundige Hematologie
UMC Utrecht / Locatie : Utrecht
Lees verder

Verpleegkundige medium care (MC)
UMC Utrecht / Locatie : Utrecht
Lees verder

Kinderverpleegkundige in opleiding
UMC Utrecht / Locatie : Utrecht
Lees verder

Teammanager polikliniek Interne geneeskunde/Geriatrie/Maag Darm Leverziekten
Meander Medisch Centrum / Locatie : Amersfoort
Lees verder

Vacature: Verpleegkundige Maag-, Darm-, Leverziekten

 
Verpleegkundige Maag-, Darm-, Leverziekten
Ook werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam als Verpleegkundige? In ons enthousiaste team op de afdeling MDL hebben wij ruimte voor een nieuwe collega! Als verpleegkundige op de...
Lees verder

Verpleegkundige Kortverblijf en Dagverpleging (24 - 36 uur)
Functie-inhoud Binnen afdeling Kortverblijf & Dagverpleging, ben jij (mede)verantwoordelijk voor de uitvoering van het verpleegkundig zorgproces en de kwaliteit van zorg. In...
Lees verder

Verpleegkundige Urologisch Behandel Centrum (parttime, 24 - 28 uur)
De hectiek, de veelzijdigheid van de verpleegtechnische handelingen en de brede patiëntencategorie maken deze baan tot een fantastische uitdaging. Jij staat stevig in je schoenen, bent...
Lees verder

Verpleegkundige
Lijkt het jou een uitdaging om binnen een dynamisch team en cluster te werken? Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kliniek Maag-Darm-Leverziekten? Ben je op zoek naar een baan...
Lees verder